ഊരു 🏞️തെണ്ടി🏃
@oru_adaaru_kallan


കാട്,🗾 മല⛰, ആകാശം🌌 #സഞ്ചാരി .😎 മോഷണം പിടിച്ചു പറി .😃😃 👆This is my entertainment 👇my inspiration .😃😃😃 വീരപ്പൻ മീശമാധവൻ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി

Images by oru_adaaru_kallan